ĐẢNG BỘ HUYỆN THUẬN CHÂU

CHI BỘ TRƯỜNG THPT THUẬN CHÂU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI BỘ ĐẢNG

TRƯỜNG THPT THUẬN CHÂU – HUYỆN THUẬN CHÂU TỈNH SƠN LA

 

  Chi bộ Đảng trường THPT Thuận Châu được thành lập năm 1990, tiền thân là chi bộ Đảng trường PTTH Thị trấn Thuận Châu,đến nay đã trải qua 26 năm xây dựng và phát triển.

 Hiện nay, Chi bộ đảng trường THPT Thuận Châu  có 34 đồng chí đảng viên trên  tổng  số 78 Cán bộ, viên chức; Chiếm tỷ lệ 43,6%.Trong đó: Đảng viên chính thức: 31 đồng chí, Đảng viên dự bị: 03 đồng chí; Đảng viên nữ : 18 đồng chí; Đảng viên là người dân tộc: 13 đồng chí; Đảng viên là nữ dân tộc: 09 đồng chí; Về trình độ của Đảng viên: Trình độ Thạc sỹ: 02 đồng chí; Trình độ Đại học: 31 đồng chí; Trình độ Trung cấp: 01 đồng chí; Cấp ủy chi bộ có 05 đồng chí; trong đó: Nữ 02 đồng chí; Nữ dân tộc 02 đồng chí.

Trước năm học 1989-1990, trường mới có 3 đồng chí đảng viên, chưa đủ điều kiện thành lập chi bộ riêng nên đảng viên được bố trí sinh hoạt ghép với chi bộ đảng Phòng GDĐT Thuận Châu.

Năm 1990, số đảng viên của trường được bổ sung thêm 2 đồng chí; Tổng số đảng viên năm học này là 5 đồng chí; Được sự đồng ý của Ban Thường vụ huyện ủy Thuận Châu, Chi bộ đảng trường THPT Thuận châu chính thức được thành lập.

Các đồng chí đã và đang giữ chức vụ bí thư, phó bí thư chi bộ qua các thời kỳ là:

Đồng chí Bùi Bình Minh giữ chức vụ  Bí thư chi bộ từ năm 1990 đến năm 1995

Đồng chí Quàng Lục giữ chức vụ Phó bí thư từ năm 1990 đến năm 1995; giữ chức vụ Bí thư chi bộ từ năm 1995 đến năm 2002; giữ chức vụ  Phó bí thư  từ  năm 2002 đến năm 2004.

Đồng chí Bùi Quốc Khánh giữ chức vụ phó Bí thư chi bộ từ 1995 đến năm 2002; giữ chức vụ Bí thư từ năm 2002 đến năm 2010.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoành giữ chức vụ phó Bí thư chi bộ từ năm 2002 đến 2007 và từ năm 2010 dến năm 2012; giữ chức vụ  Bí thư chi bộ từ 2012 đến 2016.

Đồng chí Thiều Quang Hạ giữ chức vụ Bí thư chi bộ từ 2010 đến năm 2012.

Đồng Chí Hoàng Mai Hoa giữ chức vụ phó Bí thư chi bộ từ 2007 đến năm 2010

Đồng Chí Lò Thị Duyên giữ chức vụ phó Bí thư chi bộ từ năm 2012 đến năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Duy Dũng giữ chức vụ phó Bí thư chi bộ từ 2015 đến 2016.

 Số lượng đảng viên trong từng nhiệm kỳ là:

Nhiệm kỳ đầu tiên(1990-1992); số đảng viên của chi bộ là 6 đồng chí, trong nhiệm kỳ kết nạp được 1 đồng chí.

 Nhiệm kỳ 2(1992-1994); Số đảng viên của chi bộ là 7 đồng chí, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được 2 đồng chí, sau đó 1 đ/c chuyển công tác.

 Nhiệm kỳ 3(1994-1996); Số đảng viên của chi bộ là 7 đồng chí; Trong nhiệm kỳ kết nạp mới được 2 đồng chí; 1đồng chí chuyển đến; 3 đồng chí chuyển đi.

 Nhiệm kỳ 4(1996-1998); Số đảng viên của chi bộ là 9 đồng chí; Trong nhiệm kỳ kết nạp mới được 4 đồng chí; 2 đồng chí chuyển đi nơi khác.

Nhiệm kỳ 5(1998-2000); Số đảng viên của chi bộ là 13 đồng chí; Trong nhiệm kỳ kết nạp mới được 1 đồng chí; 4 đồng chí chuyển đến; 1 đồng chí từ trần.

Nhiệm kỳ 6(2000- 2002);Số đảng viên cuối nhiệm kỳ là 15 đồng chí; Trong nhiệm kỳ kết nạp mới được 2 đồng chí.

Nhiệm kỳ 7(2002-2005);Số đảng viên của chi bộ  là 13 đồng chí; Trong nhiệm kỳ kết nạp mới được 1 đồng chí; 1đồng chí chuyển đến; 4 đồng chí chuyển đi.

Nhiệm kỳ8(2005-2010); Số đảng viên của chi bộ  là 17 đồng chí; Trong nhiệm kỳ kết nạp mới 7 đồng chí; 2 đồng chí chuyển đến; 5 đồng chí chuyển đi.

Nhiệm kỳ 9(2010-2015); Số đảng viên của chi bộ  là 34 đồng chí; Trongnhiệm kỳ kết nạp mới 18 đồng chí; 7 đồng chí chuyển đến; 8 đồng chí chuyển đi.

Nhiệm kỳ 10(2015-2020): Số đảng viên đầu nhiệm kỳ là 34 đồng chí; từ trần 1đồng chí ; Kết nạp mới 1 đồng chí.

 Đánh giá khái quát vai trò, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong chặng đường 26 năm qua.

Nhìn lại chặng đường 26 năm qua, từ năm 1990 đến nay. Chúng ta hãy nghiêm túc  đánh giá vai trò, nhiệm vụ của các cấp ủy, chi bộ đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường 26 năm qua.

Sau khi thành lập, chi bộ đảng nhà trường đã phát huy tốt vai trò tiên phong của một tổ chức chính trị cao nhất trong nhà trường; Từng năm, từng kỳ đại hội, Các cấp ủy, chi bộ đã lãnh đạo nhà trường triển khai và thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm là:

 

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi dưỡng, giáo dục tư  tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên, viên chức và học sinh, nhằm nâng cao nhận thức đúng đắn của đội ngũ về quan điểm chính trị, về ý thức chấp hành chủ trương, đường lối chỉ đạo của đảng, ý thức chấp hành và thực hiện tốt các quy định của ngành, luật pháp của Nhà nước; Từ đó các cán bộ, đảng viên và viên chức cơ quan nghiêm túc, tự giác thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; Tích cực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác của cơ quan, của Ngành giao cho.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Cấp ủy, chi bộ coi đây là nhiệm vụ cốt lõi, bởi trong trường học, nhiệm vụ dạy và học là nhiệm vụ chính trị quan trọng; Cấp ủy, chi bộ chỉ đạo Ban giám hiệu tập trung các giải pháp cơ bản sau:

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ: chỉ đạo giáo viên phải tự học, tự bồi dưỡng; Tạo điều kiện để giáo viên có cơ hội và  điều kiện bồi dưỡng, phát triển, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng , nghiệp vụ chuyên môn; chỉ đạo việc cải tiến phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá.

- Chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch, nội dung, chương trình dạy học, giáo dục, đào tạo theo quy định của Bộ GDĐT, của Ngành giáo dục Sơn La.

- Chỉ đạo giáo viên tích cực áp dụng, sử dụng và cải tiến các ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý, đánh giá và giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo của nhà trường.

- Chỉ đạo Ban giám hiệu hàng năm thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, thanh tra các hoạt động giáo dục và hoạt động sư phạm của nhà giáo.Gắn chặt giữa kết quả kiểm tra, đánh giá đội ngũ hàng năm vào công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá, đề bạt.

- Chỉ đạo Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong trường, với Ban đại diện cha mẹ học sinh triển khai hiệu quả công tác ôn tập, phụ đạo, dạy thêm, học thêm để nâng cao chất lượng toàn diện, chất lượng mũi nhọn.

- Chỉ đạo Ban giám hiệu phối hợp tốt với các tổ chức trong trường, với ngành giáo dục để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các Hội thi... nhằm tạo ra không khí thoải mái, vui tươi, phấn khởi cho đội ngũ, đồng thời cũng tạo điều kiện để các cán bộ, giáo viên có niềm tin, cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng năng lực, nghiệp vụ để tự khẳng định mình trước đồng nghiệp, trước tập thể.

Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị đoàn thể: nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị, đoàn thể trong trường thực hiện đúng chức năng,nhiệm vụ nhằm phát huy vai trò của các tổ chức vào nhiệm vụ cụ thể trong đơn vị nhà trường. Chỉ đạo các tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp nhà nước và các quy chế, quy định của các tổ chức đoàn thể các cấp. Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ có đủ đức, tài phụ trách; Tạo các điều kiện về thời gian, nguồn lực, tài lực, cơ chế, chính sách và điều kiện cơ sở vật chất để các tổ chức đoàn thể hoạt động tích cực, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, đoàn thể trong công tác và nâng cao chất lượng, phát triển nhà trường.

 Các cấp ủy, chi bộ trong 10 nhiệm kỳ qua đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc “ Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” ; Phân công rõ thẩm quyền, trách nhiệm và chức năng nhiệm vụ của từng đồng chí, từng tổ chức. Thực hiện tốt việc xây dựng quy chế, quy định theo Điều lệ đảng, xây dựng và thưc hiện tốt Quy chế dân chủ, công khai và tính kỷ luật đảng. Xây dựng và phát huy tinh thần thống nhất, đoàn kết trong đảng viên và trong toàn chi bộ; Nêu cao vai trò gương mẫu, tính tiên phong  của cán bộ lãnh đạo, của đảng viên trong các tổ chức, các hoạt động và trong nhiệm vụ được đảng phân công.

- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức về trình độ lý luận, trình độ và năng lực chuyên môn cho đảng viên.

- Nghiêm túc và thực hiện tốt công tác kiểm tra Đảng, công tác tự phê bình và phê bình trong chi bộ và đảng viên; công tác phân loại đảng viên; Chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và thực hành tiết kiệm ở đơn vị.

- Tích cực đấu tranh, xử lý nghiêm túc những đảng viên có biểu hiện chưa gương mẫu, chưa tự giác, chưa tích cực, những đảng viên bị vi phạm quy chế, vi phạm điều lệ đảng.

- Chú trọng công tác bồi dưỡng, củng cố phát triển đội ngũ; Quan tâm bồi dưỡng, đào tạo quần chúng để tạo nguồn bổ sung đảng viên cho chi bộ.

Những kết quả, thành tích nổi bật trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ 26 năm qua:

Về tư tưởng chính trị, xây dựng môi trường, xây dựng khối đoàn kết nội bộ:

Xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường trong sạch, thân thiện, dân chủ, đoàn kết. Nhiều năm liên tục, đơn vị không có cán bộ, đảng viên và viên chức vi phạm Pháp luật phải xử lý kỷ luật; đơn vị liên tục được công  nhận Đơn vị văn hóa, Đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

Quy mô số lớp, số học sinh tăng và ổn định hàng năm. Chất lượng giáo dục của nhà trường hàng năm tăng rõ rệt; Tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi và hành kiểm khá tốt hàng năm tăng; Tỷ lệ học sinh có học lực yếu, kém và hạnh kiểm yếu hàng năm giảm đáng kể; Chất lượng giáo dục mũi nhọn của trường luôn được quan tâm và đạt kết quả: Trường đã có 05 học sinh đạt giải cấp Quốc gia( 04 giải thi HSG; 01 giải thi TDTT); Đạt nhiều giải tỉnh về Văn hóa, Văn nghệ, TDTT; Tỷ lệ học sinh thi chuyển lớp, thi tốt nghiệp hàng năm đạt cao trung bình đạt từ 95% trở lên, nhiều năm đạt 100%; Tỷ lệ học sinh dự thi và đỗ vào các trường chuyên nghiệp hàng năm đều đạt từ 40% trở lên

Chất lượng đội ngũ: Trong những năm qua, đã có 306 lượt cá nhân đạt danh hiệu LĐTT; 61 lượt đạt danh hiệu CSTĐCS; 63 lượt đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường; 16 lượt giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh; 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn; trong đó có 4 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn.

Về công tác củng cố và xây dựng đảng:

- Cấp ủy chi bộ luôn luôn  quan tâm đến công tác xây dựng và củng cố tổ chức đảng; chú trọng công tác phát triển đảng viên, bổ sung nguồn cho chi bộ đảng; Từ 1990 đến nay, đã kết nạp mới được 43 đảng viên; cung cấp cho ngành Giáo dục được 19 đồng chí bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng, phó các phòng và hiệu trưởng, hiệu phó các trường, các trung tâm.

- Thực hiện tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng kế cận cho Đảng ; Hiện nay tổ tu dưỡng quần chúng ưu tú của chi bộ có 28 đồng chí.

 Những thành tích, khen thưởng tập thể, cá nhân trong những năm qua:

- Chi bộ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; nhiều năm đạt " Trong sạch vững mạnh", được tặng giấy khen của đảng bộ huyện Thuận Châu.

- Đơn vị trường: Liên tục đạt danh hiệu" Tập thể lao động tiên tiến", nhiều năm liền đạt danh hiệu " Tập thể lao động xuất sắc", được tặng bằng khen của UBND tỉnh.

- Đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm: 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ; đã có 05 đ/c đảng viên liên tục đạt danh hiệu " Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền"; có nhiều đảng viên được tặng giấy khen; 04 đ/c được tặng bằng khen.

- Đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm: 100% "hoàn thành nhiệm vụ" trở lên, trong đó " Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên 90%; Nhiều viên chức liên tục đạt danh hiệu " Lao động tiên tiến"; Nhiều viên chức đạt danh hiệu " Chiến sỹ thi đua cơ sở", " chiến sỹ thi đua cấp tỉnh";  Đã có nhiều đ/c được tặng giấy khen, bằng khen của các cấp.

Đối với tập thể chi bộ: Đã được công nhận " Trong sạch vững mạnh "; Được tặng bằng khen, giấy khen.

Đối với tập thể trường: đã  3 lần  được UBND Tỉnh công nhận đạt " Tập thể LĐ xuất sắc"; được tặng bằng khen; nhiều năm đạt " Tập thể LĐTT", được tặng nhiều giấy khen.

Đối với tập thể công đoàn trường: Đã được tặng nhiều giấy khen và bằng khen của LĐLĐ tỉnh.

Đối với đoàn TN trường: Đã được tặng nhiều giấy khen; 5 lần được tặng bằng khen của UBND tỉnh và Trung ương đoàn; Được tặng cờ thi đua dẫn đầu khối ĐTN các trường THPT.

          Những kết quả, thành tích của tập thể, cán bộ, viên chức và đảng viên nhà trường đạt được trong những năm qua thật tự hào và đáng ghi nhận; Với bề dày lịch sử xây dựng và phát triển của nhà trường  đã trải qua 50 năm; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ đảng 26 năm qua, chúng ta tin tưởng, thời gian tới, trường  THPT Thuận Châu dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ đảng nhà trường sẽ vững bước phát triển và lớn mạnh hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục; Tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của một ngôi trường THPT có truyền thống và bề dày lịch sử.

                                                                        Thuận Châu, tháng 4 năm 2016

                                                                                         TM CẤP ỦY CHI BỘ

                                                                                                     BÍ THƯ

 

 

 

 

 

                                                                                          Nguyễn Văn Hoành